test

test

Image1 Image2

Notice

Meest gestelde vragen

Vragen over de opleiding

Meest gestelde vragen

Voor wat betreft uw werkplek(ken) is een aantal formele eisen van belang zoals de omvang van het team gedragswetenschappers, de mogelijkheden voor werkbegeleiding etc. Daarnaast is er een aantal inhoudelijke eisen zoals de mogelijkheden tot verklarende diagnostiek en de integratie van diagnostiek en behandeling, directe contacten met ouders en kinderen etc. Het is dus niet mogelijk om met deze summiere informatie een uitspraak te doen over de geschiktheid van de werkplek. Uit ervaring weten wij inmiddels dat met name de inhoudelijke eisen vanuit de opleiding niet altijd als vanzelfsprekend vervuld kunnen worden binnen de onderwijswerkplek.

De werkbegeleider moet Orthopedagoog Generalist zijn of GZ-psycholoog.  Indien dit niet  het geval is, kan er bij uitzondering dispensatie aan gevraagd worden. In ieder geval moet het een gedragswetenschapper zijn met minimaal 5 jaar relevante werkervaring, die zicht heeft op de uitvoering van de werkzaamheden.

U kunt zich aanmelden bij de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist in Leiden waarbij het mogelijk is om, indien voldaan wordt aan de toelatingscriteria en de eisen met betrekking tot de werkplek, ook deel te nemen aan de GZ-opleiding. Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan waarbij het niet vanzelfsprekend is dat u hierbij wordt toegelaten, ook niet wanneer uw werkplek regelmatig GZ-opleidingsplaatsen heeft. Het betekent immers een extra GZ-opleidingsplek. Een en ander is afhankelijk van uw werkplek maar ook van een aantal formele aspecten zoals de regio waar u werkzaam bent. Toelating tot de GZ-opleiding geschiedt door de hoofdopleider van de GZ-opleiding; de PDBO Randstad beslist alleen voor toelating tot de OG-opleiding. Nadere informatie betreffende de GZ-opleiding kunt u krijgen bij de GZ-opleiding Kind en Jeugd RINO Utrecht/Rotterdam.

Dit is niet mogelijk. De combinatie kan alleen gerealiseerd worden door deze tegelijkertijd met de start van de OG-opleiding te laten beginnen. Bij de GZ-opleiding moet immers de werkplek vanaf dag 1 goedgekeurd zijn en parallel lopen aan de opleiding. Omdat de OG-opleiding al is afgerond, kan dit dus niet. De enige mogelijkheid om de GZ-registratie te halen is de hele GZ-opleiding te volgen of de hele gecombineerde opleiding waarbij dus de werkplek vanaf de eerst opleidingsdag goedgekeurd moet zijn (en dus GZ-waardig). Hieraan worden duidelijke eisen gesteld. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Er is op dit moment ook geen overgangsregeling of 'reparatie' mogelijk hiervoor.

Voor de gecombineerde opleiding in Leiden zijn jaarlijks 12 OG- en 12 GZ-plaatsen beschikbaar. De Amsterdamse opleiding kent een maximum van 16 cursisten per jaar.

Het gecombineerde gedeelte van de opleiding duurt 1½ jaar, met aansluitend de kopstudie van een half jaar. De 2e kopstudie, van eveneens een half jaar,  kan soms tegelijkertijd en anders in het volgende jaar gevolgd worden. (Of de twee kopstudies tegelijkertijd gevolgd kunnen worden of dat er een jaar gewacht moet worden is afhankelijk van het aantal gegadigden. )

Het totale traject is dus 2½ jaar binnen een tijdsbestek van 3 jaar.

Het cursorisch gedeelte betreft 2 jaar. Werkervaring en werkbegeleiding kunnen in 3 jaar worden gedaan.

Er worden 2790 uren postmaster-werkervaring vereist. Als u uitgaat van 28 uur per week, exclusief de opleidingsdag en de voorbereiding, lezen van literatuur etc. dan betekent dit 100 weken werkervaring. Als u hierbij u vakantiedagen e.d. optelt heeft u een idee van de opleidingsduur. In de informatie op de website kunt u precies lezen hoeveel van tijd moet overlappen met de theoretische scholing en de supervisie.

Hier is sprake van een misverstand. Er is geen verkorte opleiding tot GZ-psycholoog maar opleidelingen die de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist in Leiden volgen wordt onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid geboden dit te combineren met de GZ-opleiding. De eisen die aan de werkplek gesteld worden, zijn dan vanaf dag 1 gelijk aan die van de GZ-opleiding.

Het is niet mogelijk om tussentijds over te stappen naar het individuele traject of omgekeerd. Wij werken niet met modules maar het betreft een totale opleiding, inclusief supervisie.

Er is in principe geen mogelijkheid om afgeronde cursussen en congressen mee te laten tellen. Vrijstellingen worden slechts bij hoge uitzondering en zeer beperkt toegekend. Voor wat betreft het individuele traject kunt u zich richten tot de NVO.

De opleiding is een aaneengesloten studie van 2 jaar. Het is niet mogelijk afzonderlijke modules of deelvakken te volgen.

De totale kosten bedragen 17.200,-- voor de gehele opleiding gedurende 2 jaar, inclusief de supervisie. Dit bedrag kan gedurende de opleiding in 1, 2 of 3 termijnen worden betaald.

Literatuur wordt grotendeels digitaal verspreid. Voor de overige literatuur wordt toegang tot de bibliotheek van de Universiteit Leiden of de bibliotheek van de Universiteit Amsterdam verleend. Soms wordt de aanschaf van een boek voorgeschreven. Er wordt vanuit gegaan dat op de werkplek een bibliotheek aanwezig is waarin zich de handboeken bevinden.

Er zijn geen subsidiemogelijkheden voor de OG-opleiding. Wel kan het cursusgeld opgevoerd worden als aftrekpost bij de belasting.

Naast de eisen aan de werkplek is het van belang dat u zich realiseert dat alle bijeenkomsten verplicht zijn. Naast de wekelijkse onderwijsdagen en de twee-wekelijkse supervisie, biedt de Leidse opleiding ook diagnostische onderzoeken op het Ambulatorium aan waarbij u, samen met een opleidingsgenoot, twee diagnostische onderzoeken uitvoert en de overige vier achter het oneway screen volgt. U bent hierbij betrokken bij de hele onderzoekscyclus van intake tot en met adviesgesprek.  Indien u zelf het onderzoek uitvoert dient u rekening te houden met een extra zware werkbelasting in verband met het uitwerken van het onderzoek en het inleveren van het dossier.

Allereerst is het niet vanzelfsprekend om met de kopstudie GZ-psycholoog te starten, in combinatie met de opleiding tot het niveau van Orthopedagoog-Generalist. Hiervoor gelden strikte toelatingscriteria.

Een eigen (eenmans)praktijk) voldoet niet aan de voorwaarden voor de werkplek zoals  het aantal uren gedragswetenschappers dat er minimaal werkzaam dient te zijn.

Dit is in een aantal gevallen mogelijk maar de ervaring leert dat het moeilijk is om een dergelijk samenwerkingsverband dusdanig vorm te geven dat hiermee voldaan kan worden aan de eisen die er gesteld worden aan de werkplek. Voor deze eisen verwijzen wij u naar de website.

De opleiding tot Orthopedagoog Generalist is vorm gegeven conform de eisen zoals die door de beroepsvereniging gesteld worden. Het feit dat de NVO bezig is met een convenant voor zelfstandigen, staat los van de toelatingseisen en de eisen voor de werkplek zoals die door de PDBO Randstad gesteld worden. De PDBO-Randstad is immers geen onderdeel van de NVO maar verzorgt de opleiding conform  de eisen van de NVO.

Zoals u op de website kunt lezen dient er sprake te zien van een minimum aantal uren (FTE) gedragswetenschapper. Als er sprake is van een GZ-psycholoog, zelfs met meerdere jaren ervaring, dan is dit onvoldoende qua omvang.

U dient in ieder geval een werk(ervarings)plek te hebben bij de start van de opleiding die voldoet aan de gestelde eisen. Het is wenselijk een aantal jaren ervaring als gedragswetenschapper te hebben omdat de opleiding dan optimaal aansluit.

Vanzelfsprekend. Hiervoor wordt u verwezen naar de RINO in Utrecht die immers de toelating regelt en dit deel van de opleiding verzorgt.

De gecombineerde opleiding heeft als vertrekpunt de opleiding tot Orthopedagoog Generalist. U dient dan ook aan die voorwaarden te voldoen. Een van de voorwaarden is de registratie als basis orthopedagoog bij de beroepsvereniging NVO.

Dit is niet vanzelfsprekend. Een en ander zal afgestemd moeten worden met de RINO van de desbetreffende regio waarvoor u overigens zelf geen stappen dient te ondernomen omdat dit op het niveau van de hoofdopleiders afgesproken wordt.

Als u de BIG-registratie wilt behalen dan kunt u het beste de GZ-opleiding gaan doen en zich daarvoor aanmelden. Nadrukkelijk wordt er opgewezen dat de gecombineerde opleiding in Leiden geen ‘sluiproute’ is voor een GZ-opleiding.

Met het succesvol afronden van de GZ-opleiding heeft men toegang tot het BIG-registeren. Het BIG-register is een overheidsregistratie. 

Met het succesvol afronden van de OG-opleiding heeft men toegang tot het OG-register van de beroepsvereniging NVO. Dit is een privaatrechtelijk register.