In februari 2020 begint er, bij voldoende aanmeldingen, een nieuwe opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist in Leiden, terwijl er in september 2020 weer een nieuwe opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist in Amsterdam start. Bij deze eerste opleiding betreft het een grotendeels gezamenlijk studietraject met de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, differentiatie kinderen en jeugdigen van het RINO.

U kunt zich voor de postmasteropleiding Orthopedagoog Generalist die in Leiden gaat starten, inschrijven tot 23 oktober 2019; voor de opleiding die zal starten in september 2020 kunt u zich inschrijven tot 9 juni 2020.

De aanmelding dient schriftelijk te geschieden op het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier.
De inschrijvingskosten bedragen € 75,--.
Verondersteld wordt dat de deelnemers voldoende basiskennis hebben over fundamentele concepten van de (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorie, psychopathologie, neuropedagogiek, onderwijspsychologie en gezinsleer. De NVO basisorthopedagoog-registratie voldoet aan deze voorwaarden. Behalve kennis is persoonlijke geschiktheid voor het klinisch werk een belangrijk selectiecriterium. Hiervan dient men blijk te geven bij het beschrijven van de persoonlijke motivatie (zie de desbetreffende vraag op het aanmeldingsformulier) en tijdens het selectiegesprek.

Men kan zich inschrijven door het desbetreffende formulier in te vullen en met de benodigde stukken op te sturen naar het secretariaat van de PDBO Randstad, Afdeling Orthopedagogiek, Postbus 9555, 2300 RB Leiden. Na ontvangst van de inschrijving wordt enkele maanden voorafgaande aan het begin van de opleiding een afspraak voor een selectiegesprek gemaakt. Indien bij de selectie meer kandidaten overblijven dan er opleidingsplaatsen zijn, geeft de datum van ontvangst van aanmeldingsformulier en inschrijvingsgeld de doorslag.

Start opleiding:

  • Leiden februari 2020
  • Amsterdam september 2020

De kosten bedragen € 17.200,--. *
Het inschrijfgeld ad € 75,-- kan worden overgemaakt op postgirorekening NL12 INGB 0000 2836 26 t.n.v. PDBO Randstad te Leiden o.v.v. inschrijfgeld Orthopedagoog-Generalist en uw naam.

 

*) Prijswijzigingen voorbehouden.