1. De praktijkinstelling is een instelling op het gebied van de Orthopedagogiek, zoals in de Jeugdhulpverlening, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Justitiële Hulpverlening, het (Speciaal) Onderwijs, de Gehandicaptenzorg, Regionale Expertisecentra, Onderwijsbegeleidingsdienst.
 2. Binnen de praktijkinstelling is minimaal ruimte voor 2 fte academisch geschoolde gedrags-wetenschappers met een dito gewaardeerde functie. Ten minste één van de gedrags-wetenschappers is in het bezit van een klinische registratie; NVO Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog. De praktijkinstelling stelt de cursist in staat ervaring op te doen met voldoende gedifferentieerde en evenwichtig gespreide orthopedagogische werkzaamheden op de taakgebieden diagnostiek en behandeling. Daaraan wordt minimaal 1/3 deel per taakgebied van de werktijd besteed. Deze ervaring dient te leiden tot de beheersing van zowel het diagnostisch proces en behandelingsproces als de beheersing van klinische vaardigheden alsmede reflectie hierop en te resulteren in het zelfstandig verrichten van ten minste 2 geïntegreerde gevalsbeschrijvingen en 2 integrale reflectieverslagen, volgens de door de NVO opgestelde richtlijnen. Daarnaast wordt ervaring opgedaan met werkzaamheden op minimaal één van de volgende taakgebieden:
  onderwijs, onderzoek, beleid.
 3. De instelling biedt de cursist de mogelijkheid tot het uitvoeren van praktijkopdrachten die in het kader van het opleidingsonderdeel ‘Literatuurstudie en praktijkopdrachten’ worden verstrekt.
 4. De praktijkinstelling wijst een interne werkbegeleider aan, onder wiens verantwoordelijkheid de opleideling arbeid verricht. De werkbegeleider is opgeleid op academisch niveau en bekleedt een orthopedagogische functie op academisch niveau. Daarnaast heeft de werkbegeleider minimaal 5 jaar werkervaring op het terrein van de orthopedagogiek of als gedragswetenschapper. De werkbegeleider heeft goed zicht op de werkzaamheden van de opleideling en is minimaal 50% van de werktijd van de opleideling op de werkvloer aanwezig.
 5. De instelling voert een herkenbaar kwaliteitsbeleid, waarin in elk geval de volgende zaken zijn gerealiseerd:
  • er wordt een methodische werkwijze en een adequaat systeem van verslaglegging/dossiervorming en archivering gehanteerd;
  • er is een functionele bibliotheek, test-o-theek en voorziening van behandelmateriaal op het door de instelling bestreken gebied;
  • de cursist beschikt over werkruimten (bijvoorbeeld ook observatieruimten) die voldoende zijn geoutilleerd om op professioneel verantwoorde wijze te kunnen werken.
 6. In de taakstelling van de cursist worden de hulpverleningstaken, de opleidingstaken en eventueel andere taken in uren gekwantificeerd.
 7. Wanneer een instelling door de aard van de werkzaamheden en/of de omvang van de team-samenstelling niet aan de gestelde eisen kan voldoen, kan door de inhoudelijke en kwalitatieve samenwerking met een andere instelling een opleidingsplaats/-traject worden verkregen. Dat kan worden bereikt door samenwerking met een instelling die wèl aan de eisen voldoet, dan wel met een instelling die de eigen lacunes aanvult, zodat beide instellingen samen aan de eisen voldoen.
 8. Omvang van de aanstelling is minimaal 0,66 fte ofwel 24 uur per week.
 9. Duur van de aanstelling is tenminste 12 maanden.

 
Bron: https://www.nvo.nl/